Ogłoszenie o naborze do Komisji oceniającej

Ogłoszenie o naborze do Komisji oceniającej

Nabór do Komisji w ramach Mikrograntów

Nabór  ekspertów w dziedzinie kultury chętnych do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Mikrogranty.

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór ekspertów do udziału
w pracach komisji oceniającej wnioski  składane w ramach projektu Mikrogranty.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność kulturalną, której formy określa art.2 ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

Kandydat na członka komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) mających zamiar wziąć udział w projekcie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu wniosków  stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym formularzu (do pobrania TUTAJ) zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji  oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik nr 1.

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 15 marca 2018 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów lub przesłać pocztą na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia. Obrady komisji odbywają się 10-tego każdego miesiąca (od kwietnia do listopada). Jeżeli 10-ty wypada w dzień wolny od pracy, komisja spotyka się w ostatni dzień przed dniem wolnym. 

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek pod nr telefonu (32) 609 03 02.

Powrót