Deklaracja dostępności Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego miasto-ogrodow.eu

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Instytucja nie posiada aplikacji mobilnych.

Data publikacji strony internetowej: 24 stycznia 2018 roku

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31 maja 2023 roku

Oświadczenie sporządzono dnia 31 maja 2023 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, przy wsparciu automatycznego narzędzia do audytu wave.webaim.org [link otworzy się w nowym oknie], a następnie zaktualizowano na podstawie audytu przeprowadzonego przez uprawniony podmiot.

Na bazie wniosków z audytu wdrożono zmiany dostosowujące stronę do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej dostepnosc@miasto-ogrodow.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 032 609 03 12.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

ADRES: Plac Sejmu Śląskiego 2

Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu przed budynkiem (od 1 lipca 2023 - parking płatny, niestrzeżony)

Wejście do budynku: przed wejściem głównym do budynku usytuowane są schody, które uniemożliwiają wjazd na wózkach inwalidzkich. Istnieje jednak możliwość skorzystania z wejścia dla osób z niepełnosprawnościami od ulicy Henryka Sienkiewicza.

Recepcja/ punkt ochrony budynku znajduje się przy wejściu głównym na parterze.

Szatnia dla gości, znajduje się na wprost wejścia głównego na poziomie 0.

Wejście dla osób z niepełnosprawnościami (ul. Sienkiewicza) prowadzi bezpośrednio do szatni, obok której są również usytuowane windy.

Do punktu recepcji/  można dostać się wjeżdżając po najeździe przystosowanym do poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Na poziomie +1 znajduje się kawiarnia „Strefa Centralna”. Zarówno wejście
do kawiarni jak i ciąg komunikacyjny wewnątrz są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Toaleta przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami są na parterze (w korytarzu od ul. Henryka Sienkiewicza) oraz na 1 i 2 piętrze budynku. Z poziomu 0 wjazd do toalet na piętrach jest możliwy za pośrednictwem windy usytuowanej po prawej i lewej stronie szatni. Toalety  są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się  na wózkach inwalidzkich.

Sala koncertowa Instytucji Katowice Miasto Ogrodów, również posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na salę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest najkorzystniejszy z poziomu +2.

W przypadku jakichkolwiek problemów z komunikacją personel instytucji jest przygotowany do udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Wystarczy zgłosić problem w recepcji/punkcie ochrony budynku.

W budynku w punkcie kasowym na parterze jest dostępna petla indukcyjna. Posiadamy również przenośnie pętle indukcyjne. O ich dostępności w ramach poszczególnych wydarzeń informujemy na bieżąco.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej wioletta.puk@miasto-ogrodow.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 032 609 03 12.

Osobą odpowiedzialną za dostępność architektoniczną budynku jest Wioletta Puk.