Axis Mundi. Piosenki ze środka świata

Axis Mundi. Piosenki ze środka świata

„Axis mundi. Piosenki ze środka świata” to projekt, którego celem jest integracja społeczności lokalnych za sprawą wspólnie tworzonej muzyki 

Axis Mundi to tzw. oś świata. Symboliczny środek, wokół którego budowana jest wspólnota
i wyznaczane jej terytorium. Nasz projekt bada lokalne wartości, punkty wokół których budowana jest tożsamość miejsca i pamięć zbiorowa dzielnic. Poszukujemy środka przestrzennego
i symbolicznego, a medium do którego się odwołujemy jest muzyka i dźwięki jako specyficzna dla Katowic i kultury górnośląskiej przestrzeń budowania więzi międzypokoleniowych i społecznych. Projekt jest wyjątkowym w skali regionu połączeniem działań społecznych, animacyjnych
i artystycznych. Jego głównymi komponentami są: 

Dokumentacja i wywiad lokalny – w każdej dzielnicy prowadzimy szereg wizji lokalnych oraz spotkań i rozmów, których celem jest dokumentacja i opis lokalnych tradycji, z naciskiem
na tradycje muzyczne. Dokumentacja jest zapisem fotograficznym oraz tekstowym – są to wywiady z mieszkańcami, animatorami życia muzycznego i społecznego, lokalnymi historykami, postaciami ważnymi dla wspólnoty. Dokumentacja fotograficzna uwiecznia miejsca i osoby, które stają się bohaterami projektu. Ta część procesu służy poznaniu lokalnej specyfiki i osadzenia tradycji muzycznej w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Innymi słowy uważamy, że „muzyka nie bierze się znikąd”. Bardzo ważnym aspektem tej części pracy jest archiwizacja lokalnych zjawisk muzycznych, często niszowych, efemerycznych, albo odwrotnie – na tyle ludycznych, że umykają badaczom tradycji muzycznych. Projekt dociera w ten sposób do zjawisk najmniejszych – ruchu amatorskiego, muzycznego podziemia, tradycji muzyki dętej i chóralnej, sceny garażowej próbując połączyć wszystkie te wątki w spójną opowieść o brzmieniu dzielnicy. Szukamy też dźwięków „zagrożonych”, które stanowiły o specyfice dzielnicy, a teraz znikają bezpowrotnie.  

Po drugie animacja czyli forma publicznej obecności projektu w dzielnicy. W ten sposób nie tylko budujemy relacje będąc podstawową dobrej komunikacji z mieszkańcami, ale również pozytywny wizerunek instytucji, która nie tworzy systemu centralnego zarządzania, a raczej aktywnej obecności w dzielnicach. Na tę część projektu składają się warsztaty, pokazy warsztatowe, akcje społeczne. Modelowym przykładem takiego działania była zrealizowana akcja zbiórki fotografii rodzinnych, która z mieszkańców dzielnicy uczyniła współtwórców wystawy prezentowanej
w przestrzeni publicznej. Z kolei rekonstrukcja tradycyjnej pobudki barbórkowej w wykonaniu orkiestry dętej KWK Murcki była próbą zwrócenia uwagi lokalnej społeczności na znikające elementy pejzażu dźwiękowego dzielnicy. Wykonana w ten sposób dokumentacja przemarszu utrwaliła fenomen dzielnicowy, który być może w przyszłości, w związku z problemami orkiestry, nie będzie już możliwy do odtworzenia. 

Po trzecie tworzenie muzyki. Następnym krokiem będzie stworzenie dzielnicowego zespołu/orkiestry/grupy muzycznej, do której zaproszeni zostaną lokalni muzycy aby współuczestniczyć w procesie komponowania utworu, który odpowiada na zebrane dane, korzysta z tradycji i współczesnego potencjału, dotyczy dzielnicy i w ten sposób staje się jej muzyczną reprezentacją, swego rodzaju hymnem oddającym aktualne wartości i emocje dzielnicowej wspólnoty. W tworzeniu biorą udział również artyści spoza dzielnicy- w ten sposób lokalność zyskuje większy rezonans, nawiązują się również nowe pomysły i projekty muzyczne, które mogą w przyszłości stanowić impuls rozwoju dzielnicowych środowisk muzycznych. Muzyka jest ilustrowana klipem, który zwiększa zasięg i żywotność projektu, a dla dzielnic stają się muzyczną wizytówką.

 

W ten sposób w procesie projektowym powstaje:

utwór muzyczny
baza dźwięków dzielnicy
archiwum historii dotyczących muzyki, muzyków i życia dzielnicy
baza muzyków i animatorów dzielnicowego życia muzycznego
baza ikonograficzna i filmowa dotycząca dzielnicy
wideoklip

 

Projekt realizuje następujące cele:

tworzy rodzaj społecznej bazy wiedzy o muzyce i historii dzielnic
zwiększa grono beneficjentów działań instytucji Katowice Miasto Ogrodów jako operatora programu Miasta Kreatywnego UNESCO
promuje lokalnych twórców, którzy nie uczestniczą z różnych powodów w działaniach głównego nurtu
stymuluje środowiska amatorskie oraz organizacje NGO do współpracy
promuje aktywność lokalną i współpracę pomiędzy instytucjami
zwiększa międzydzielnicową mobilność twórców katowickich