Ogłoszenie o naborze do Komisji oceniającej

Mikrogranty 2019

1. Nabór niezależnych ekspertów w dziedzinie kultury chętnych do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Mikrogranty.

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór ekspertów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski składane w ramach projektu Mikrogranty.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność kulturalną, której formy określa art.2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

Kandydat na członka komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) mających zamiar wziąć udział w projekcie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

2. Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Mikrogranty.

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski składane w ramach projektu Mikrogranty.

Kandydatów do komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817).

Kandydat na członków komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem podmiotów mających zamiar wziąć udział w projekcie.

Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.


Zgodnie z Regulaminem Projektu w pracach Komisji brać udział będzie 2 przedstawicieli sektora pozarządowego oraz 2 niezależnych ekspertów. W przypadku, gdy ilość kandydatów będzie większa, Organizator przeprowadzi publiczne głosowanie internetowe. Zasady głosowania zostaną wskazane w terminie późniejszym.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji oraz na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 10 marca 2019 r.

Formularz do pobrania >>> TUTAJ

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, przesłać pocztą na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice lub skanem na adres: mikrogranty@miasto-ogrodow.eu

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia. Obrady komisji będą odbywać się 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbył się nabór wniosków (w kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku). Jeżeli 10-ty wypada w dzień wolny od pracy, komisja spotyka się w ostatni dzień przed dniem wolnym. 

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek pod nr telefonu (32) 609 03 36.