INSIDE OUT
Inside out - a series of dance works presented by Ukrainian artists based on a modern vision of Ukrainian culture
15.07 / 18.00 Katowice Miasto Ogrodów

INSIDE OUT

Performans Yevy Voloshynej, Diany Durnievej i Hanny Chazowej [UA]

Kiedy: 15 lipca (piątek), godz. 18.00
Gdzie: sala koncertowa Miasta Ogrodów
Wstęp wolny

For english scroll down

„Inside out” to cykl prac twórczych prezentowanych przez ukraińskie artystki w oparciu o współczesną wizję kultury ukraińskiej. Muzyka, sztuki plastyczne i folklor zostaną przeniknięte i przemyślane poprzez ruch, poprzez taniec.

Historia się powtarza, świat staje się świadkiem, a my jesteśmy w epicentrum. Rosja dokonuje obecnie ludobójstwa na narodzie ukraińskim, a także niszczy jego kulturę. My, jako młode artystki, nie mamy prawa pozwolić na upadek i zniszczenie naszej tysiącletniej historii.

Yeva Voloshyna – ukraińska tancerka, performerka, choreograf, nauczyciel tańca. Wykształcenie: licencjat z choreografii (Uniwersytet Kijowski im. Borysa Grinczenki). Doświadczenie: 2015 – uczestniczka rezydencji Zelyonka Fest, której efektem był spektakl „Ten, który szepcze...”. Choreografowie - A. Ovchinnikov i A. Safonov. 2016 - uczestnik programu telewizyjnego „So you think you can dance” 9 Ukraina (top 100). 2017 – choreografka na obozie dla dzieci „Ballet Dance Camp”. 2019 - uczestniczka cyklu warsztatów dla profesjonalnych choreografów tańca współczesnego z nauczyciela American Dance Festival - Jesse Zaritt, oraz ukraińskiego choreografa Antona Ovchinnikova (międzynarodowy projekt Zelyonka SPACE). 2018-2020 – tancerka teatru tańca „Green”. 2019 – nauczyciel-choreograf w Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży dzielnicy Pechersk, Kijów. 2020-2022 – nauczyciel tańca współczesnego w szkole tańca współczesnego „Totem Dance School”, 2021 – tancerz spektaklu multimedialnego „Droga do ...” w ramach „Totem Dance Theater”. – laureatka wielu międzynarodowych i krajowych konkursów choreograficznych.

Diana Durnieva – ukraińska tancerka, performerka i nauczycielka tańca. Uczestniczka „Zelyonka Space Up” (2019, Kijów) Nauczycielka tańca w SUT-CNTTM (Kijów) (2020-2021) Uczestniczka zespołu tanecznego „Holovy dance group” (Choreograf Ann Kyrychyshyna) (2020) Tancerka w „ID_Art Production”  – plastyczna praca eksperymentalna „Interpretacja wiecznej ciszy” (2021); Nauczycielka tańca w FreeFly Dance School (Kijów) (2021-2022) Licencjat Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (2022) Uczestniczka wielu warsztatów tanecznych.

Ganna Khazova (w języku polskim Hanna Chazowa) – ukraińska kompozytorka, członek Związku Narodowego Kompozytorów Ukrainy, pedagog muzyczny. Urodziła się 4 lipca 1975 r. w Zaporożu (Ukraina). Jest absolwentką Państwowego Konserwatorium im. S. Prokofiewa w Doniecku (wydział kompozytorski). Ganna Khazova jest laureatką Międzynarodowego Konkursu im. S. Prokofiewa (Mariupol, 2000), laureatką nagrody regionalnej im. Ivana Patorzhynskiego za osiągnięcia w pracy zawodowej jako kompozytorka (Zaporoże, 2018). W 2004 r. brała udział w programie stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski „Gaude Polonia”. W ramach stypendium uczyła się kompozycji w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie profesora Aleksandra Lasonia. Ganna Khazova ma w swoim dorobku utwory symfoniczne, kameralne, chóralne. Jej muzyka brzmiała na różnych festiwalach: Kijowski Festiwal Muzyczny (Kijów), Międzynarodowe Forum Młodej Muzyki (Kijów), Świt Dniepru (Dniepr), Festiwal Muzyki Współczesnej (Bytom, Polska), Warszawskie Spotkania Muzyczne (Warszawa, Polska). Od 1998 r. wykłada w Koledżu Muzycznym im. P. Majborody w Zaporożu na wydziale teorii muzyki.

 

 

"Inside out" is a series of creative works presented by Ukrainian artists based on a contemporary vision of Ukrainian culture. Music, visual arts and folklore will be penetrated and rethought through movement, through dance. History is repeating itself, the world is witnessing, and we are at the epicenter. Russia is currently committing genocide against the Ukrainian people, and destroying their culture. We, as young artists, do not have the right to allow the collapse and destruction of our thousand-year history.

Yeva Voloshyna - Ukrainian dancer, performer, choreographer, dance teacher. Education - Bachelor's degree in choreography (Kiev's Boris Grinchenko University). Experience: 2015 - participant in the Zelyonka Fest residency, which resulted in the performance "The one who whispers...". Choreographers - A. Ovchinnikov and A. Safonov. 2016 - participant in the TV show "So you think you can dance" 9 Ukraine (top 100). 2017 - choreographer at the "Ballet Dance Camp" for children. 2019 - participant in a series of workshops for professional contemporary dance choreographers from American Dance Festival teacher Jesse Zaritt, and Ukrainian choreographer Anton Ovchinnikov (international project Zelyonka SPACE). 2018 - 2020 - dancer of the dance theater "Green". 2019 - teacher-choreographer at the Center for Creativity of Children and Youth of Pechersk district, Kyiv. 2020 - 2022 - teacher of modern dance at the modern dance school "Totem Dance School". 2021 - dancer of the multimedia performance "Road to ..." as part of "Totem Dance Theater". - Winner of many international and national choreographic competitions.

Diana Durnieva - Ukrainian dancer, performer and dance teacher. Participant in "Zelyonka Space Up" (2019, Kyiv) Teacher of dance at SUT-CNTTM (Kyiv) (2020-2021) Participant in "Holovy dance group" (Choreographer Ann Kyrychyshyna) (2020) Dancer in "ID_Art Production"-art experimental work "Interpretation of eternal silence" (2021); Dance teacher at FreeFly Dance School (Kyiv) (2021-2022) Bachelor's degree from Kyiv National University of Culture and Arts (2022) Participant in many dance workshops.

Ganna Khazova (in Polish Hanna Khazova) - Ukrainian composer, member of the National Composers Union of Ukraine, music educator. She was born on July 4, 1975 in Zaporozhye (Ukraine). She is a graduate of the S. Prokofiev State Conservatory in Donetsk (composition department). Ganna Khazova is a laureate of the S. Prokofiev International Competition (Mariupol, 2000), winner of the Ivan Patorzhynsky regional award for her professional achievements as a composer (Zaporozhye, 2018). In 2004, she participated in the "Gaude Polonia" scholarship program of the Minister of Culture and National Heritage of Poland. As part of the scholarship, she studied composition at the K. Szymanowski Academy of Music in Katowice in the class of Professor Aleksander Lasoń. Ganna Khazova's works include symphonic, chamber and choral pieces. Her music has sounded at various festivals: Kiev Music Festival (Kiev), International Forum of Young Music (Kiev), Dawn of the Dnieper (Dnipro), Festival of Contemporary Music (Bytom, Poland), Warsaw Music Encounters (Warsaw, Poland). Since 1998, he has been teaching at the P. Majborody Music College in Zaporozhye at the Department of Music Theory.

 

Powrót