Klauzula informacyjna do umów na dotacje celowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2,
40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

- Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice;
- e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy na dotację celową na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj. podmiotom przetwarzającym (obsługa informatyczna, hosting poczty e-mail) oraz Prezydentowi Miasta Katowice celem rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację projektu kulturalnego.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
- sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
- usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w KMO przepisami kancelaryjnymi, powszechnie obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

 

Klauzula do pobrania TUTAJ >>>