Klauzula informacyjna – przetwarzanie wizerunku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, z 04.05.2016), zwane dalej „RODO”, informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych wizerunkowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2;

2) Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych; można się z nim skontaktować listownie pod adresem: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice lub drogą elektroniczną – adres e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu;

3) Pani/Pana dane osobowe wizerunkowe przetwarzane będą w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające z informacji zamieszczonych na stronie intenetowej oraz na profilu na portalu Facebook;

5) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych wizerunkowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6) Pani/Pana dane osobowe wizerunkowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

7) Pani/Pana dane osobowe wizerunkowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.